MENÜ

istvanrevesz.freewb.hu

azaz RÉVÉSZ ISTVÁN honlapja" A pénz beszél, kutya ugat...
Mindenre legjobb orvosság az idő...
Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok...
A szerelemben mindig az a vesztes, aki jobban szeret... "

VERSEK (szerkesztés alatt)

 

(A 2011.-es Uniós Elnökségünk tiszteletére...)

Európa Emlékezései I.
Írta: cumamorratio@gmail.com (prózaóda szerkezettel)

Hirtelen világosság lett az univerzum sötétjében, majd megszülettek a világok és a csillagok.
Az ősi fény, mely az életet hordozza, gigantikus metszeteket, energiákat keletkeztetett.
Egy széles arc, mint Európa született Laurázsia vidékein, ahol a föld alapjai megvettettek.
Az ősi földrészek, sőt az óceán és Gondwana határai szétnyíltak, mint a fénysugarak színei.

Miként felragyognak a csillagok az univerzumban, lett az emberi szív, a nemzetek sokasága.
A férfi és a nő, kinek a lelke és az élete oly rejtelmes, mint a csillagok, sőt maga a természet.
Kezdetek óta oly sok minden történt már, s illendő, Európa királynőről emlékezést tégy hát.
Óh, büszke nő, te, aki a történelmet és nemzeteknek sorsait formáltad, megteheted könnyedén.

A szétszakadt földrészeken nyelvek, nemzetek s káosz keletkezett, uralkodók, országok lettek.
A napfényes Afrika bölcsőjéből, benépesíti az ember a földet, hol az éden és szegénység van.
Történelmek íródtak, háborúk és szenvedések keletkeztek, sőt országok szűntek meg és lettek.
Hát épp illendő, hogy a népeket, nyelveket és a nemzeteket, valami öröm, siker, tán béke érje.

Nosza, vegyük sorra a történeteket, hiszen Európa nemzetei mára már Unióba egyesültek.
Nincs száz éve, hogy a hatok odahatottak, hogy szén és acélipari egyezményt óhajtottak.
Előtte világháború dúlta széltében-hosszában a vidékeimet, sanyargattak, és meghurcoltak.
Víg és békés korszakra vágytam már én is, hiszen az ember hiába nyög, nem mindég érdemli.

Ősi népek és nemzetek jöttek hozzám, kelták, illírek, szkíták és gótok, kik meghódítottak.
Miként a vikingek s normannok hajói vitték híremet a vizeken, úgy a csillagok fénye is üzen.
S mint csillagok az égen, szép Európa koronájában az ékkövek, az országok is úgy fénylenek.
Sok csapást mért a sors rátok, szükséges, hogy a boldogság és a dicsőség is ragyogjon rátok.

Vandálok és hunok Gallia hatalmas vidékein, pannonok, latinok, sőt frankok is küzdöttek.
Germánok dicsősége felettébb való, miként a spanyolok hódítása a nyugat-indiai partok felé.
Egyesült Királyságok nevét hirdetik a nemzetközi vizeken a britek, írek s Skócia nemzetei.
Északi népeim büszkesége, Európa történelmét formáló Skandinávia nemzetei és királyai.

Amikor a Habsburgok és a poroszok összefogtak, Európán és Korzika szigetén osztoztak.
Kicsiny mustármagból óriás született, Napóleon, kit ma is tisztel Európa, sőt meghajol előtte.
Királyok és császárok formálták arcomat, féltve őrzöm kék szalagom, a természetet s alakom.
Kelet-Európa síkságán, Moszkva alatt a tél tábornoka, Napóleont, sőt Hitlert is megállította.

A világot is uralmatok alá hajtottátok Európa nemzetei, s tudásotok, művészetetek hatalmas.
Kolumbusz is, miként a keleti kincsekkel megrakott karavánok, jöttek, s lám, megdicsőítettek.
A római és a görög művészet, sőt ismeret, a világnak mindörökké fennen hirdeti egyediségemet.
Úgy tűnik, a vég felé rohan a világ, hiszen önmagát pusztítja az ember, az életét s természetét.

Ahol szegényeken kéne segíteni, s a nyomorultakon, ma már a dőzsölés és elnyomás uralkodik.
A sötét középkorban a betegségek tizedeltek, ma már a terrorizmus, sőt új bajok fenyegetnek.
Miként az inkvizíció üldözte a tudást és a haladást, ma már a hitetlenség idéz elő hanyatlást.
Szabadság, egyenlőség, szeretet s remény, oly magasztos szavak, hit nélkül mit sem érhetnek.

Én, Európa így emlékezek, s ti, királyok, nemzetek, együtt és külön, vajon hogyan emlékeztek.
Hazaszeretet, embertársaink szeretete, sőt ellenség szeretete, e szavak mit jelentenek előttetek.
Ne ölve szeressetek nemzetek, inkább egymást segítve, hiszen bármikor bajba kerülhettek.
A fájdalom és a szenvedés, a szegénység minden embernél vagy épp nemzetnél, ugyanezek.

A fény és részecskéi, az egész univerzum minden részében egységes összefogás és harmónia.
Te, gyarló ember, vajon a bűnből, a törvénytelenségből pusztulást vagy üdvösséget merítsz-e.
Mindenkor új jövőt nyit az élet, de ha így cselekedtek, a véget, az ítéletet el nem kerülhetitek.
Nem félhetsz a tűztől, az ítélettől és a végtől, sőt a szenvedéstől sem, ha igazán hiszel és szeretsz.

Mint a földrészek királynője, üzenem neked, óh, gyarló s esendő ember, tanácsomat ne feledd.
Miként emlékezést teszek a történelmemről és az emberről, te is emlékezz meg teremtődről.
Lásd meg hibáidat, szeresd, tiszteld a másik nemzetet, s ne a múlt hibáit nézd ember, hanem a jelent.
Mondom, szeresd embertársadat s nemzeted, hisz Istennel a hazáért küzdeni a legnemesebb.

Ma már a nemzetek keverednek és építkeznek, szervezkednek és segítenek, sőt versenyeznek.
Noha katedrálisokkal és királyi házakkal rendelkeznek, Istenről, s egymásról is elfeledkeznek.
Csillagok sokaságához hasonlíthatók az emberek s nemzetek, ők azok, akikről megemlékezek.
Szárnyalnak a nemzeteknek fényei az univerzumban, mint Európa dicsősége, világítanak az éjben.

Európa csillagai, ragyogjatok a világmindenségen át, hiszen a fény átható ereje téged is üdvözöl.
Miként a csillagok szivárványszín sokasága, az emberi sorsok is ugyanígy ragyognak a földön.
Ha a boldogságot keresed ember, küzdj, és ha megtalálod azt, vigyázz rá, őrizd, mint életed.
Hit remény szeretet, sőt az egészség és békesség is szükséges, mert ezek nélkül élnünk nem lehet.

Révész István

EURÓPA, Magyarország, Szeged városában 2011. január 1.

 

(A Duna, és a Duna menti országok, sőt Európa tiszteletére...)

Duna
Írta: cumamorratio@gmail.com (prózaóda szerkezettel)

Miként felragyognak a csillagok az univerzumban, s benne a napunk és a föld is,
Európa, Ázsia, és az összes többi földrészek, egymás között így beszélgetnek.
Vajon hol keressünk értéket és szépet, hol a természet már nem értékes és véges.
Az emberek szíve rejtelmes, így Európa felszólalt, az emberek környezetében.

Vajon a folyamok között, a büszke s szép Európának, városainak csillogásában,
Van-e szép leánya, gyöngye, aki éke, s tán királynője az neki, és vajon méltó-e hozzája.
Akit büszkén, és dicsőítő szóval, bemutathatna nekünk, sőt az egész világnak is.
Előáll ekkor Európa, a felséges, mondván: halljátok szómat, és rám figyeljetek.

Mert van leányom, ki büszkeségem nékem, aki a folyóvizeknek szépséges királynője,

Mint fénylő kék szalag a leány hajában, s mint szivárványnak színei, ékszer ő.
Nagyvárosok ékessége vagy te, s hatalmas, a te szépséged fényessége fenséges.
Mint a dicsőség, a napfény csillámlik hullámaidon, erő és büszkeség árad belőled.

Fekete erdő titokzatos rejtekében születtél, hiszen az óriásoknak sarja vagy te,

Mint gyenge, bájos leánygyermek a te forrásod, királyok és nemzetek őriznek.
Ártatlanságod kezdetben ugyan bájos, de azt hamar felülmúlja a ragyogásod.
Az utadnak végén, a Fekete tenger deltájában, ott fejezed be a gyönyörű futásod.

Bajorország királyai dicsérnek téged, hol Ulm, és Regensburg hirdeti szépséged,

Passau és Linz királynője vagy ekkor már, Bécsnél, sőt Budapestnél is keringőt jársz.
Nemzetek hajolnak meg előtted, bajorok, csehek, osztrákok, és még a magyarok is.
Sőt Európa népe mind, az egész világ, mind-mind tisztelnek, és ím, szeretnek téged.

Ha felindulsz, hatalmad és erőd tüstént megmutatod, még a természet is segít tenéked,

És az áradásod, vized elsöpör mindent, sőt a hegyekben szorosokat vágsz magadnak.
Mindég szépítkezel az erdeidben, és segítnek társaid, a sok vizek forrásai, a folyamok.
Formálod mindig a jelent, és a jövőt is, az ember csak követi mindenkor a te akaratodat.

Hiszen évezredek történelmét írtad, és emberek sorsait formáltad a hullámaiddal,

Híd vagy te az emberek és országok között, mint a múlt, a jelen, és a jövő együtt.
Mindörökké megőrzi történelmed, Európa múltját, a dicső jelent, s talán a jövőt is.
Az eljövendőt nem tudhatja senki, és reméljük, a pusztulásodat sem idézi elő semmi.

Miként a hegyek között libegsz tova, Lech és Naab, sőt Isar, majd az Inn is üdvözöl téged,

Már az Alföld végtelen rónáin járod kecses táncaid, hol találkozol keringőzve másokkal is.
Új, és újabb társaiddal, a Rábával, a Drávával, hol a Szigetközt, és Gemencet is megérinted.
Sőt találkozol Tiszával, a szőkével is, és Szávával, majd a Moravával is, mert hű társaid ők.

Ekkor már téged dicsőít délnek minden ékessége, hol kinyílik előtted a Vaskapu is,

S vizednek szava, mindig emlékezést tesz rólad, Nándorfehérvárnak déli harangszójában.
Így a te vized is, életet ad a természetnek, az embernek kenyeret, munkát, és a lágy pihenést.
Miként a szépséges Európát a csillagok, a te vizedben ők is nézik, nézik a tükörképeket.

Európa kék szalagja vagy te, nagyvárosoknak büszkesége, fénye, az éke s gyöngyszeme,

Bécs valcerja kacérkodik a te szépségeddel, sőt még Budapest és Pozsony is megdicsőít.
Büszke vagy te, s fenséges, mint a királynő, szépségedet mindenütt hirdetik hullámaid.
Eljönnek hozzád távolról és közelről, csodálni, és megélni mindazt, amit rólad regélnek.

Mert még az Isten is megemlékezik rólad, hiszen a várak és a templomok, temelletted,

Emlékeztetik egész Európát arra, hogy az ostorát és nyilait is otthagyta, a te szép partjaidnál.
Otthont adott a Kárpátoknak gyönyörű völgyeiben, Pannóniának, a Hunoknak, s Attilának.
Bazilikák, katedrálisok sokasága dicsőít téged, köztük Linz, Passau és Esztergom csúcsa.

Buda és Bécs is meghajol előtted, éke és dicsősége vagy már mindörökké, a szép Európának,

S ahol elhaladsz, a nagyvárosoknak szépsége ragyog reánk, drágagyöngy s éltetőnk vagy már.
Amikor rólad beszélnek a csillagok és az emberek, királyok mellett, a királynőt látják tebenned.
Hullámaid elringatnak mindig mint a lágy szerelem, óh szeretet, kell-e ennél fenségesebb.

Az egész föld gyöngyszeme vagy te, s Európa ékszere, koronája, óh, Duna,

Mint Királyok éke, s mint büszke Királynője vagy a nagy folyóvizeknek.
Dicsőséged ragyogása, töltse be mostan az emberi szíveket, sőt az egész földet.
Hiszen a világ, a földrészek és a népek, ismernek téged, és dicsérik a te szépséged.

2010. szeptember 05.

Révész István

 

 

(A Duna, és a Duna menti országok, sőt Európa tiszteletére született ... Amit meg is zenésítettem dalszöveg verssé, keringőnek feldolgozva... )

Duna keringője
Írta: cumamorratio@gmail.com

Királynőnk, ékszerünk,
S ragyogás vagy nekünk,
Szép Duna.

Büszke, elragadó,
Európának egy gyöngye,
Szépe vagy.
Tündöklés vagy…

Nemzetek dicsérnek,
Földrészek ismernek,
Szép Duna.

Büszke városaink,
Partjaid mellett, oly szépek,
S híresek.
Ékszerünk vagy…

Harangok, templomok,
S énekszó dicsőít,
Szép Duna.

Erdők, hegyek között,
Keringőt táncolva libbensz,
Szerelmem.
Szerelmesem…

Csillagok, emberek,
Beszélnek rólad,
Óh, szép Duna.

Folyók, s Európa,
Kék színű szalagja vagy,
Szép királynőm.
Gyönyörű vagy…

2010. szeptember 18.

Révész István

 

(Ezt a verset, "Az én Egyiptomom" című pályázatra írtam. De nemcsak róluk, nekik, hanem nekünk, és az egész világnak is szól...)

Egyiptom
Írta: cumamorratio@gmail.com (prózaóda szerkezettel)

Álmaimban a napfényes földrészeken, sivatagoknak ősi mezőin, sőt oázisoknak környékén jártam én,
Miközben a csillagok szekerén, messzi fénysugaraknak szárnyán, szivárványban s fényben utaztam én.
Ahol az idő is meg-megállt a kezdetek kezdetén, sőt még időszámításunk sem volt, csak maga a lét.
Istenek jöttek, kik emberré lettek rég, e kietlen vidékeken mutatták meg a fényt, s annak dicsőségét.

Szólt az univerzum, majd lett a fény, melyek az életet és az embert, és még a bűnt is megteremtették,
Benne a férfit és a nőt, sőt mindenféle szépet, a természetet és a jót, de a rosszat is életre keltették.
Az emberiség kezdete s bölcsője lett e titokzatos és gyönyörű földrész, hol az élet és halál is úr, létező.
A Nílus mentén, a sivatagok és oázisok helyén, a fény és a víz által, még az édent is életre keltették.

Óh, te csodálatos és hatalmas Kairó, kit átkarol a Líbiai és az Arab sivatag, annak tüzesen ölelő szerelme,
Ki Nílus deltájában, mint egy ékszer csillogsz, s időnként finom homokfátyollal rejtezed el szépséged.
A Mars hatalmas erejével, a Fátimidák győzelme lett Ihsídida felett, s íme, e szép nevet adta tenéked.
Csodálatos szép tájaid, értékeid megigéznek, még ha a szeles időszakaid, időnként be is köszöntenek.

Mecsetek, templomok, zsinagógák épültek a tiszteletedre, melyek tégedet mindenkor megdicsőítenek,
Hol királyi paloták, mauzóleumok, és fáraók emlékhelye fekszik, a múlt, sőt a jelen is beszél hozzánk.
Szent halottaid, íme, élőkké s csillagokká lettek, a fény szavával üdvözölnek mindenkit, még téged is.
A tűző nap megsemmisítő erejét fényét, Memphisz ragyogása tükrözi, hol éjjel a hold is üzen, s mesél.

Szépséges Kairó, mint a bíbor rózsa varázsa, érzelmesen szólsz, tündökölsz finom homok fátylaidban,
A kék színű Nílus folyó karjainak lágy ölelésében, Babilonnak bölcsőjét is hordoztad, óh, al-Káhira.
Évezredekről beszélnek piramisaid, miként a Szfinx, mint a rettenet atyja, dübörög az égen, s földön is.
Balzsamban fekszik dicsőséged mint Ozirisz, még a fáraóknak ereje is éltet, s Allah hordoz a tenyerén.

Memphisz hatalmas mezői és kőtömbjei dicsőüljetek, óh Kairó, beszél rólad s dicsőít téged az egész világ,
Az óriások földjén, a Gízai piramisok is üzennek tenéked ember, hiszen az üdvösségedet is élteti ezzel.
A hódolat és tisztelet övez téged Egyiptom, hisz az emberek, légy bármilyen sivár és kietlen, szeretnek.
A halottaknak s élőknek, a természetnek, sőt az Isteneknek, piramisokat és emlékhelyeket építettek.

Miként Kairó, és a hatalmas Asszuán, Luxor, sőt Hurghada szivárványszín szépsége, ragyog a fényben,
Alexandria és Safaga dicsősége, Edfu, Aswan sőt Dahab, s Théba is, mind-mind a világ felé világít, üzen.
Napfényes földrészeken, ősi földeken jártam én, hol az édentől keletre, messze, messze folyik a Nílus.
Afrika óriásaként a természet üdvözöl téged, fényben és a csillagokban is mosolyog rád, s te, csak nézed.

Memnón és Ramszesz kolosszusainak ragyogása, a Sínai félsziget, s gyöngyei is üdvözöltek engem,
Elvonult előttem dicsőséged bája, hol a Kristályhegyek, sőt Alexandria s Kleopátra kútja is tündököl.
S mint ékszer, a Vörös tenger, sőt a Vörös sivatag is tükrözi ragyogásod, a Királyok völgyét szívembe.
S mint filmszalag történelem, Nagy Sándor, sőt Napóleon is megjelent, majd új Egyiptom született.

Amikor Egyiptom csillagai felragyognak, az emberek, sőt a földrészek is mind meghajolnak előtted,
Az ott élők bizonyítják a világnak szeretetüket, hogy nemzetükről, és hitükről meg nem feledkeznek.
Évezredek történelme tanúskodik mellettük, büszkén dicsőítik őket a csillagok, sőt még a nemzetek is.
Hiszen az emberiség bölcsője a szép földrészük, ezért a tiszteletet mindenkor, mindenütt megérdemlik.

 

Révész István

Szeged városában 2011. március 01. napján

 

(Ezt a verset is "Az én Egyiptomom" című pályázatra írtam. De nemcsak róluk, nekik, hanem nekünk, és az egész világnak is szól...)

Kairó
Írta: cumamorratio@gmail.com

Elvonult előttem a világ dicsősége,
Csillagok, emberek, s városok jöttek.
Köztük a napfényes földrész metropolisza,
Ki az emberiség bölcsőjét is hordozta.

Egy titokzatos, szép város jött elébem,
Ki bíbor rózsák között, finom fátyolban ékeskedett.
Fény volt csillogása, bája, s szépsége elragadott,
S mint kék szalag, a Nílus szeretete, szerelme övezte.

Amint elvonult előttem, Zaffa tánca libegett,
Történelmét, s ékszereit is bemutatta nekem.
A homok, mely övezte, a kísérete, és a dísze is,
Mind arannyá változott körülötte, körülöttem is.

Piramisok dicsősége, köztük a Szfinx ereje,
Fáraók, s királyok emlékeivel büszkélkedett.
Bemutatta nekem ékszerét, s szigeteit is e báj,
Amiként a tengerek és a sivatagok ölelik át.

Bemutatta nekem szent helyeit is,
Hol hitéről, sőt életéről is bizonyít.
Allah nevét, a mindenség urát dicsőíti ott,
Nemzetek, s földrészeknek bizonysága ő.

Amikor kérdeztem, mi a neved felséges,
Hiszen szeretetet, tiszteletet érdemelsz.
Különleges hang csengett az én fülembe,
Ugyanis azt mondta, Kairó az én nevem.

Elvonult előttem a világ dicsősége,
Csillagok, emberek, s városok jöttek.
Köztük, tán Kairó volt a legszebb,
Azt hiszem, e szép várost örökké dicsőítem.

2011. március 07.

Révész István

 

   &

 

Újabb verseim...

 

KÉK MADÁR

 

Napfény az eső utáni szivárványban,
Természeti szépség, varázsa szárnyal.
Létünk éltetője, szeretetünk szabadsága,
Boldogság útjain jön el, lágyan.

Feléd, s hozzám jő, száll a színek varázsa,
Miként az álom, a csoda, a boldogság tisztasága.
Testvére a hit, remény és a szeretet virága,
Álmunk beteljesül, lelkünk békéje szárnyal.

Lelked, lelkem találkozik a végtelenben,
Hol a szív, és a háborgó lét is megpihen.
Feléd, s hozzám szárnyal, hol a boldogság,
Melyet vágyunk, talán egyszer, beteljesül.

Kék madár, álmod s álmom simogat,
Álomra mámorít, varázslatod vesz körül.
Szállj, szállj-repülj, hozzám s feléd,
Ámor vesz körül, mindkettőnket már.

Kék madár, légy mindég velem, velünk,
Szárnyaljon az álom és a varázs, veled, velünk.
A boldogság tüze, szivárványa fénylik már,
Hol az álom, és a valóság, győzelemre száll.

Szeged 2011. október 17.

 

 

Részlet...   "KELEN - HEGY VELENCEI TUDÓSA" című zeneműből...

 

Gellért imája Szűz Máriához

Menny dicső színében tündököl…
Gloriosum caelum colorum lucet…

Üdvözlégy Mária, Istennek anyja, kegyelemmel teljes, dicsőség neked a menyben és a földön.
Ave Maria, mater Dei, gratia plena, gloria tibi in coelo et in terra.

Hallgasd meg imádságomat, kérem tőled és Istentől, hű szolgád lehessek, követlek mindhalálig.
Exaudi orationem meam, rogo te Deus, fidelis servus erit, sequimur te usque ad mortem.

Uram, taníts, boldog leszek veled, kereszt alatt térdepelek, dicsőséged és a szeretet övez.
Domine, doce me, beatus ero tecum, sub genibus crucem, gloria et caritate circumdatum.

 

 

 

ISKOLA

 

ISKOLA HAIKUK"

(Harminc versszakos vers, Haiku verselési szerkesztéssel, és Haiku vers szerkezeti formában.)
A versszakok önmagukban is Haikuk, azonban az egész vers összefüggően, együtt is értelmezhető verset képez.


1
Gyorsan felnövünk,
Életünk is tovaszáll.
Emlékezzünk hát…
2
Hinta, palinta,
Labda, játék, fogócska,
Gyermek kacaj száll.
3
Nyár vége eljön,
Szeptemberben beköszönt,
Ősz, és iskola.
4
Tábla, kréta, toll,
Lányok, fiúk, tanárok,
Ez, az iskola.
5
Jó tanácsom szól,
Vésd az észbe te gyermek,
Tanulj, s okosodsz.
6
Amit megtanulsz,
Nem veheti el senki.
Legyél bölcs te is.
7
A tanulás áll:
Tantárgy, tanár, tanuló,
Háromszögéből.
8
A történelem,
Hazánk múltja, jelene,
Hazafit nevel.
9
Számok világa,
Osztás, szorzás, kivonás,
Matematika.
10
Világhálón száll,
Film, zene, és videó,
Informatika…
11
Kémia órán:
Nobel, égés, mit jelent?
Dinamit robban.
12
Futás, sport, torna,
Testet, lelket megmozgat.
Küzdelemre hív.
13
Színes ceruza,
Művészet és alkotás.
Rajz, sőt technika.
14
Szendvicset eszel…
Mi a Nátrium klorid?
Ízes konyhasó.
15
Finom falatok,
Tízórai, majd ebéd,
Uzsonna is vár.
16
Irodalom, s nyelv,
Fantáziád elrepül.
Messzire szárnyal.
17
Az élethez kell,
Tudás, hatalom, és pénz,
Szeretet, meg hit.
18
Kijárjuk e mind,
Az élet iskoláját.
Vagy tán megbukunk?
19
Óh, földrajz, s térkép,
Csillagászat, tudomány.
Kedves szakkörök…
20
Élőlény, sejtek,
Ember, állat, növénytan,
Biológia.
21
Út, idő, erő,
Fizikus, most te leszel.
Kísérletezel.
22
Tudás, ismeret,
Lecke, házi feladat,
Ismétléssel jár.
23
Teremtőd szól, jöjj.
Hittan órán imádság,
Szent életre vágysz.
24
Hangok, énekszó,
Dalolj ajkam, és lelkem,
Vidám kórus zeng…
25
Virág, napfény vár,
Tavaszváró ifjúság.
Hív a szabadság.
26
Vizsgák után jön,
Vakációt hoz a nyár.
Szárnyalsz, messze szállsz.
27
Diákszerelem.
Fiúk, lányok, nevetnek,
Örök emlék lett.
28
Ősz a fejem már,
Emlékszem rád iskolám.
Szívem, vissza vágy.
29
Tanítóm, s anyám,
Szeretettel oktattál,
Emlékezem rád.
30
Holtig tanuljuk,
Az élet iskoláját.
Mind, mindannyian…

Szeged, 2011. augusztus 14.

 

A hit és a bűn rejtélye...

 
Vajon tudod e, te gyarló ember, mi is az a hit?
Hiszen tudod, a hit, a reménylett dolgok valósága...
És a nem látott dolgokban való meggyőződés...
 
A bűnt is meghatározhatnád e, csak egy szóban?
Hiszen különös szó ez, mert egyszerű. Törvénytelenség...
Akármilyen is legyen a te hited, a bűn fertője átöleli...
 
Nos, a hited, vajon megtarthat e téged a bűn tengerében?
Óh, ha a reménylett és nem látott dolgok is beteljesülnének...
A pusztulásodat avagy az üdvösségedet is eredményezhetné...

 

 ÷

KARÁCSONY ÉJJEL…

 

 

Karácsony fénye, hálaszónk éled, felemel mindent, dicsőítsd Istent.

Karácsony éjjel, teremtőd áldjad, énekünk szárnyal, dicsőség néked.

Karácsony éjjel, földre szállt Isten, szeretet fénye, áldása jött el.

Karácsony éjjel, ember és angyal, szívednek zárját, megnyitva zengjél.

 

 

Karácsony éjjel, fájdalmad tedd le, teremtőd jött el, békédet hozza.

Karácsony éjjel, gyertyaláng fényben, szegény és gazdag, békesség néked.

Karácsony éjjel, szivárványszínben, angyalok szárnyán, boldogság tölt el.

Karácsony éjjel, békét lel szívünk, csendesség jön el, megnyugszik minden.

 

 

Karácsony éjjel, Istennek hála, dicsőség szálljon, éneklünk néked.

Karácsony éjjel, angyalok szólnak, csillagfény jött el, békesség nekünk.

Karácsony éjjel, álmodj kisgyermek, szentséges éjben, megváltónk eljött.

Karácsony napján, ünnepi díszben ragyog a világ, boldogság, fényben.

 

 

Révész István

Szeged városában,

2014. december 10. napján

 

(~Vers, és egyben karácsonyi dalszöveg is…~)

 

 

÷

 

 

(Vámbéry Ármin emlékének tiszteletére.)

 

EMLÉKEZÉS SEVENBEN

 

 

Szép vidékekre utaztam a Duna mentén,

Az estvéli vecsernye idején, pihenést kerestem én.

Hol a vendégfogadóban, különös asztaltársaság kínált hellyel,

Szívélyes szeretetükben a barátság, sőt a tisztelet, és a jókedv is derűt gerjesztett.

 

Egy ember történetét mesélték ott a helyiek,

S közben finom falatok között engem is megvendégeltek.

Egy réges régi kelet kutatót említettek, tán világutazó is lehetett,

Ki átutazta Ázsiát és Perzsiát is, tán ha igaz, Kőrösinek is a nyomdokában járhatott.

 

Igen, azt hiszem, Vámbérynek mondák őt,

Aki mint Orientalista, nagy Kelet kutatóként utazgatott.

A török kultúrát megismerve, ezután még távolabbi utakat tett meg.

Mutatták is az antik képét a falon, ki Teheránig, sőt még Mekkán túl is eljuthatott.

 

Miközben Sevenben így falatozgattam,

A szép napnyugtában, fura gondolataim támadtak.

Ha Kőrösi Csoma most feltámadna, hallván hogy róla beszélnek,

Sőt, Vámbéry is megjelenne, vajon mit mondanának nekünk, az asztaltársaságban.

 

Miközben így elmélkedtem, a poharam csendült,

S figyelmem, a múltból és a képzeletemből, az eviágra perdült.

Emelték a poharakat emlékezve, egy nagy ember tiszteletét emlegetve.

Hiszen valaha Vámbéry Ármin is e helyen megpihenhetett, sőt vendégeskedhetett…

 

2011. november 07.

Révész István

 

 


 


 


 

(Kedves olvasóm.

Ennek a versnek az elolvasása előtt, szíves figyelmébe javallom előtte elolvasni, az ugyanezen c. novellámat, a novellák és egyéb írások c. menüpontban...

Az én hazám, magyarok dicsőítése...)

 


 

 

(FIBONACCI SPIRÁL ÉS SZÁMRENDSZER ~ ARANYMETSZÉS ~ SZABÁLYAI SZERINTI VERSKÉP, SZÓTAG SZERKEZETBEN)

~   ÷   ~

 

 

"Húnok, Isten ereje által, hitük dicsőn győzni nemzi,

 

Népük sorsa múlté, jelen, jövőt szívén visel, kűzdi,

 

Világ sorsa, merre kivet, miért remél, népek láták,

 

Férfi, nőjét távol, közel szeret, mesél regét, tüzet,

 

Sorsa szánja, remél mégis szépet, derűs élete eljön."

 

 

~ ~ ~

 

 

AZ ÉN HAZÁM, MAGYAROK DICSŐÍTÉSE

 

 

 

Hang és színek üzennek, kitárhatnátok szívetek, s figyelmeteket,

Úgy is látszik mindenütt, messzeségekben ragyognak eredeteink.

No de hogyha szenvedünk, reménykedhetünk gyönyörű jövőképekben,

Ott él messze vidékek szépségeivel, kezdetek kezdeteiben.

Ki az aki hallgatná, szenvedésekből tanulna, s okosodhatna.

 

 

Itt van velem, magyarok isteneivel, szentekkel, üzenetekkel,

Sőt most veled szárnyalunk, emlékeinkkel, szavakkal s angyalainkkal.

Tudd meg ember, fenséges dicsőítésben, krónikák sokaságával,

Ez az, amely figyelmed kellemetesen leköti, bölcsességekkel.

Nem kell félned szenvedned, messzeségekben szárnyalhatsz, s felemelkedel.

 

 

E szép szavak suhannak, világmindenség, földünknek határaiban,

Ró rád igen magasztos feladatokat, emlékezz magyarságodról.

Ezt jól jegyezd eszedbe, eredetedet becsüljed, s hazafiságod,

Jaj ha elméd elfeled, lelkiismeret kíséri vétkességedet.

El jön jövőnk s reményünk, szeretetünkben ragyogjon dicsőítése.

 

 

Állj meg s tegyél ünnepet emlékezéssé, hazádról, történelmedről,

Lesz majd örök élményed, kimondhatatlan, gyönyörű s felfoghatatlan.

Tán nem mondták Magyarok cselekedetét Európa nemzeteinek,

Azt se feledd, győzhettek csodálatosan eleink, honfoglaláskor.

Lám, írt mindent krónikás, utódainknak, Hunoknak történetéből.

 

 

Hit és remény, szeretet, isteneinkkel, szenteknek segítségével,

Itt nagy csapás közelgett Európaiak, Attila, s ősmagyaroktól.

Tűz víz csaták, csapások, országrészeink s népeink szétszaggattattak,

Üt a sorsunk, háborúk, üldöztetések kísérik életutunkat.

Kélt nagy próba, szenvedtünk, megsemmisültünk, utána feltámadhattunk.

 

 

Díj, és hangos dicséret ragyogásáért, Kárpátok messzeségein,

Itt és messze szárnyaló himnuszainkkal, szavaink áradozzanak.

Csal, vagy éppen egyenes, politikusok szavai, szózataikban,

Ősz, s tél előtt emlékezz, eljövetelét kívánjuk megújulásnak.

Nép és ember, gyermekek, Magyarországról szépeket zengedezzetek.

 

 

Gyúl már lángra szeretet, Magyarországnak közelít feltámadása,

Őrt áll mindég s fegyelmez, Szentistvánunknak intelme, megdicsőítünk.

Zeng a világ s Európa, Napóleonnak csatáit visszhangoztátok,

Nem úgy látjuk magyarok, Monarchiánknak uralma megrettentetett?

Itt él Magyar nemzetünk szabadságharca, fizettünk vértanúinkkal.

 

 

Nap és színek ragyognak, Pannóniának, Erdélynek s Szlovákiának,

Ez az adott tisztelet, délvidékeink, s Adria tengerpartjának.

Méz és finom illatok, határainkat mindenütt átívelgetve,

Zeng az ének, szózatok, sóhajainkat tettétek nemzetközivé.

Itt a Magyar hazáról, dicsénekeink szálljanak messzeségekben.

 

 

Nőtt a remény s kikelet, világválságok reményünk tönkretettétek,

Él még ország Európa nemzetségei, Magyarnak neveztethettünk.

Part van, bajok, csapások, hitetlenségnek múltával feltámasztatunk,

Ül a pokol, szenvedés, nyomorgásunkban reményünk, felszabadulunk.

Kél a népünk Dózsától, középkorokban követett összefogásban.

 

 

Sík az alföld, átszelik folyamainknak vizei, gyönyörködtetnek,

Oly sok minden szépséggel, s ragyogásokkal telítve vidékeinket.

Rá kell jönnünk, szeressük Magyarországot, tiszteljük s felvirágozhat,

Sőt a szépben, boldogabb életérzésben, jövőnkben reménykedhetünk.

A szép hegyek, dombságok, magyarországi tájaink, büszkeségeink.

 

 

Must és szőlők ízei, asztalainkon mindenkor vendégeskednek,

Úgy ám, Magyar nemzetben vendégszeretet, dicsérik nemzetközileg.

Lám csak mondják mindenütt, hazafiságuk, hatalmas összefogásuk,

Tán még példa értékű különlegesség, küzdelmünk gyarlóságában.

Él még fogyó nemzetünk Európaiak, Magyarok üdvözíttetünk.

 

 

Jött a világ bámulva, tiszteletükben s Istenben büszkélkedhetünk,

Ez a jövőnk, üdvözít kereszténységünk, hitünkben Istenasszonyunk.

Lesz szebb sorsunk csillagok, történeteink, nemzetek tanúsíthatják,

E szép hittel s reménnyel, összefogással juthatunk győzedelmünkre.

Nem is múlhat életünk hitetlenségben, hiányos szeretetünkben.

 

 

Jót és széppé teendő feladataink, közöttük megemlítendőn,

Önt sok váddal mulasztást, lelkiismeret furdaló szólamaiban.

Vád, hogy vajon elmaradt, elfelejtettünk valamit, magyarságunkért,

Ős és mai magyarok, feladataink messzire sóhajtozgatnak.

Toll és múltunk, krónikák sorakoztatnak mindenütt tényállásokat.

 

 

Szó, mint sóhaj üzenget, gyökereitek, múltatok emlékeztessen,

Ív, mint színek s szivárvány, ragyogásában hasonló nemzetségetek.

Van e vajon gyönyörű hazafiságunk, reménység, dicsőítésük,

És az élet tovaszáll, eljövendőnket építve, megsemmisülünk.

Nincs más utunk, elmúló lehetőségünk, alkossunk maradandókat.

 

 

Vén és ifjú, bölcseket cselekedhetnénk, becsüljük művészeteket,

Itt már látod, fénylenek, dicsőségesek eleink, s világhíresek.

Sőt az írók, tudósok, művészeinknek adhatnánk tiszteletünket,

Ez mind gyönyör, ragyogó dicsőségetek, hazánknak nagykövetei.

Lám a világ megcsodál, megbecsülhetnek érdemünk eredményeként.

 

 

Kél szó, dicső magasztos szózatainkban, országunk vidékeinek,

Űr van vajon emberek, nemzetünk területei hiányozhatnak?

Zeng és fénylik nevetek, Székelyföldjéről, Szlovákok, s Szlovéniából,

De szép tájak s ragyogó történelmetek, részei Magyarországnak.

Itt van, lehet reményünk, összetartással s Európa nemzeteivel.

 

 

Van szép falunk, városunk, Balatonunknak szépséges vidékeiben,

Itt az ország hatalmas, dombságainknak gyönyörű messzeségein.

Lám, ha Duna, s Tiszának hullámaival ringatva elmerenghetünk,

Áll még talán Vaskapu, Nándorfehérvár emléke, harangszójával.

Gőg és szégyen mardoshat, emlékeinket mindenkor ápolgathatjuk.

 

 

Sok - sok furcsa történet, királyainknak tisztelet, alázatunkkal,

Ott van írva mindenütt, hódolataink mindenkor kifejeztessék.

Rejt a vidék titkokat, történelmeink hordozzák élményeinket,

Sőt még talán kutatva varázsaiban, találunk s bizakodhatunk.

A mi hazánk múltjában, csodálatosan elbűvöl rejtélyeivel.

 

 

Most van annak ideje, kihasználhatnánk alkotás lehetőségét,

El is repül végleg, reménytelenül, alkalmunk s indíttatásunk.

Részt vesz ebben mindenünk, figyelmességünk, életünk s ismereteink,

Ró nagy terhet, végzendő felelősséget, minden embertársunkra.

Ezt jól véssük eszünkbe életutunkon, megértve üzeneteket.

 

 

Ki az aki hűséggel megbecsülhetné nemzetét, magyarságával,

Itt van titka, igazi hazafiságnak, mondjátok, letagadhatnánk?

Van még rejtély csillagok, világmindenség hatalmas távolságában,

Ezt jó hogyha megjegyzed, kikutathatod, keressed s megtalálhatod.

Tény, a tudás hatalom, mindenesetre értéket képviselhetne...

 

 

Mi az ami Mátyásnak sikereivel mostanság vetekedhetne,

Itt van annak manapság jelentősége, megleljük rejtélyeiben.

Ért e Mohács valamit, történetében királyunk megbotlásával,

Rést vág Eger töröknek Magyarországon, győzelmes emlékezetben.

Túl vagy immár mindenen, évszázadoknak kövei emlékeztetnek.

 

 

Rét van s csordák, gyönyörű Hortobágyunknak, Kunságnak mezejeiben,

Ej, rég elmúlt történet, betyárvilágnak Rózsának emlékeivel.

Ma is látjuk, ragyognak büszkeségeink, természet rejtekeiben,

Él még Gemenc, s Szigetköz erdejeivel, vadjaink színességével.

Lám, szép lehet múltunkban megemlékezni, regényes történetekben.

 

 

Nő és férfi, szerelmes ölelésével, s szívüknek örömeivel,

Él a dallam emlékek sokaságával, Magyarok családjainál.

Pénz és annak hatalma, csillogásait vesztette szenvedésükben,

El is jöhet ideje, boldogságotok s hazátok meglelhetitek.

Ki az aki megfejti, titokzatosság rejtelmét szeretetükben?

 

 

Lett egy ország ősidők kezdeteiben, Kárpátok ölelésében,

Ám ma nincsen egysége, darabjaira szétesve területei.

Tán a népek, nemzetek összetarthatnak, Magyarok emlékezhetünk,

Át is ölel sorsunkban, szeretetteljes hitünkben kereszténységünk.

Kéz a kézben, boldogság ragyogásában, emberek örvendezhetnénk.

 

 

Föld és égbolt felettünk bizonyságaink, sorsunknak s történelmünknek,

És az mindig elvárás, engedelmeskedj Istennek, ítéletének.

Rend a lelke mindennek, tiszteletünkben alázat templomainkban,

Fej és térded meghajlítsd, világmindenség urának jelenlétében.

Itt jól tesszük, fejfedőt alázatunkkal levesszük gőgösségünkben.

 

 

Nem jó hogyha vétkezel, elfeledkeztél védeni természetünket,

Őrt állj azért mindenkor, s teremtésében Istenünk megtisztelheted.

Jaj ha szólna, kérdezne, meglátogatna bennünket ítéletével,

Él e hited, őrized megfelelőképp világunk, s elpusztítottad?

Tett az, ami mindenkor előreviszi bolygónknak gyógyulásait.

 

 

Tény, hogy múltunk szépsége, reneszánszában gótika, romantikusan,

Áll és szépen átível történelmünkön, barokkban, szecessziókban.

Volt, van, lesznek stílusok, ragyogásokkal ötvözve művészeteink,

Oly szép mindég gyönyörben megemlékezni, eleink alkotásain.

Lásd a dicső s szépséges művészeteink suhanó Pegazusait…

 

 

Kép és festmény, Munkácsy s magyarországi külhoni festőművészek,

Önt szép formát szobrászok sokaságával, mindenkor dicsőíthessük.

Zeng a zenék szólama, zeneszerzőink kottáin büszkélkedhetünk,

El jött régen ideje, színművészetnek varázsa színházainkban.

Lesz még nekünk magyarok, művészetünknek jövője, reménykedhetünk.

 

 

Szép és ősi kihaló mesterségeknek emlékét megőrizhettük,

Ezt a magyar jövőnek felelősségünk éltetni, feltámasztanunk.

Ró ez aztán igencsak feladatokat, munkának megbecsülését,

Ezt a nemes célokban teljesíthetjük, múltunkban s eljövendőnkben.

Te is alkoss szépeket, maradandókat, örökké fennmaradhatna.

 

 

Múlt a kezdet kezdetén, vidékeikről őseink elvándoroltak,

Ez volt Kelták s Illírek határaiban, Európa nemzeteinél.

Sík táj után Etelköz, hegyvidékeknek, Kárpátok ölelésébe,

Ért a népünk hazánkba, kalandozások, s küzdelmes hadjáratokban.

Lett a Magyar nemzetnek megbecsülése, világunk tiszteletében.

 

 

Rá kell jönnöd Európa, s földrészeknek sokféle nemzetségei,

Ez a nemzet Magyarok, egyediségben mindenkor különlegesség.

Győz ha népét hazáját megbecsülheti, látható példaadásban,

Élt sok csapást, háborút, viszontagságos emlékű történelmében.

Tép vagy lágyan simogat, eljövendőkben sorsára figyelmezzetek.

 

 

Tűz jön, s rövid életünk pusztulásában nyomorgás, betegeskedünk,

Üt az óra embernél, történelemnél, s anyagban átalakulunk.

Zúg az elem, felbomlik, megsemmisülhet létezés, világmindenség,

Ezt is Isten sorsunkban megengedheti, mérlegel mindenhatóként.

Tedd, úgy éljed életed, lehetőséggel bármikor elszámolhassál.

 

 

Szép nagy vágyak, álmaink, gyönyörűséges céljaink, alkalmainkkal,

Oly sok szépet válthatnánk tehetségünkkel valóra, elrepülhetnek.

Rejt az élet titkokat, reménykedhetünk bajoknak megoldásában,

Száll a lélek hatalmas szabadságában, s terveid megvalósulnak.

A mi sorsunk sajátunk, kovácsolhatjuk, okosan alakíthatjuk.

 

 

Szánj meg Isten, hitünknek oltalmazója, kegyelmes irányítója,

Áldd meg mindig nemzetünk, Magyarságunknak jelenét, eljövendőjét.

Ne hagyd bajban bánatban, szereteteddel osztozzál szenvedésében,

Jaj ha hitünk Istentől eltávolodik, pusztulás közelíttetik.

Az én népem sorsában, mindenhatóban reménység Magyarországnak.

 

 

Rejt az élet titkokat, viharaiban találhatsz ellenségeket,

Ez volt mindig sorsokban, barátaidat meglelted, megbecsülhetted.

Megy az élet, örvénylik, csapásaiban megpróbál mindannyiunkat,

Él már Magyar nemzetünk, összefogásunk, szeretet gyümölcseivel.

Lám, ha igaz emberek összetartanak, sikerük legyőzhetetlen.

 

 

Most itt éltet bennünket, boldogságunknak küzdése, kovácsolása,

Ég és lobog szüntelen, reménységünkben vágyaink megvalósítjuk.

Gőg, vagy bánat s alázat, gyarlóságunkat mindnyájan megszenvedhetjük,

Itt van titka jövőnknek, gyermekeinkben találjuk arcképmásaink.

Szép az örök ifjúság, öregségünkre juthatunk bölcseletekhez.

 

 

Száz szó szárnyal szüntelen, határainkon visszhangzik, s messzeségekből,

Én azt mondom, figyeljünk embertársaim távoli sóhajtozásra.

Pap jön, szólni készülne, hitetlenekhez hiába közelítene,

El jött mára modernkor, eretnekségek, bűnözés, istentelenség.

Te ha figyelsz Istenre, evilágunknak romlását elodázhatod.

 

 

Domb, vár állott hegyeknek vidékeiben, síkságnak mezejeiben,

El is pusztult, sorsoknak, történelmeknek örvénylő tengereiben.

Rossz az élet múlása, maradandókat mindnyájan megalkothatnánk,

Űr van mindig elhunytak történetében, múltunkban s elesettségben.

Sír és emlék, mulandók s eljövendőkkel, jelenben emlékeztessünk.

 

 

Él és talán eljöve, Magyarországnak nagysága, hatalmassága,

Lesz víg jövő, virágok, csillogásokban ragyognak alapzataink.

E név, Magyar, egyedül neveztethető mindenütt embertársaim,

Tán csak múlhat bánatunk, megbecsülnének nemzetek sokaságai.

Ezt már várnánk s hallhatjuk, Magyarságunknak méltóság, tiszteletükkel.

 

 

Ez az érték nemzetek, Magyarországnak aranyló dicsőségében,

Lesz új jövő mindenkor, reménykedhetjük közelgő eljövetelét.

Jön majd szózat, himnuszunk, emlékeztetünk, emberek feltámadhattunk,

Öt és minden világrész, tiszteletükkel övezik Magyarságunkat.

Nap s szín ragyog, nemzetünk dicsőítésén, Magyarok dicséretével.

 

 

 

Magyarország, Szeged városában

 

2014. február 21.

 

Révész István

 
 

A legutóbbi, legfrissebb művem címe:

A LEGSZEBB HALÁLNÁL IS SZEBB

A RÚT ÉLET...

Az Izraeliták tiszteletére írtam, egyben a Szegedi Zsinagóga felújításának és átadásának emlékére...

(Bárki kéri, szívesen átküldöm interneten néki, vagy nyomtatott formában személyesen átadom néki.)

 

Hírek

 • Egy antik zenemű...

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  2001. -ben, egy mára már Antik Zenemű született

  THE HYMN OF PAIN

  azaz

  "A FÁJDALOM HIMNUSZA" címmel.

  Megtekinthető a videója, és a zenéje meghallgatható a YouTube videóportálon.

  Elérhető, ha szó szerint beírja:

  NEW YORK TERROR - THE HYMN OF PAIN

  www.youtube.com/watch?v=5xI_PZIyhAA

  Kérem, tiszteljen meg azzal, hogy megnézi, meghallgatja.

  ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

  ==============================

  ***********************************

   

 • RÉVÉSZ ISTVÁN ELDORÁDÓ REKLÁMFILMJE... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ( Egyben kérem önt, hogy a híreimet legalul, azaz a hírek legvégén is tekintse meg, és olvassa el, mert lehet, hogy önnek is érdekes témákat tartalmazhat... Pl.~Duna & Duna Keringője...~ )
  2011-10-25 09:59:36

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  ~Újabb hírem, önnek kedves honlapom látogatója~

  ~ / ~

  A YouTube internetes portálon megtekinthető, meghallgatható a mindössze ~ egy perc időtartamú ~ (rövid) verseny reklámfilmem...

  ELDORÁDÓ HANGSZERKERESKEDÉS ~ Révész István ~ REKLÁMFILM DIABEMUTATÖJA.avi

  ~ / ~

  http://www.youtube.com/watch?v=WdfwcPNbskc

  ~ / ~

  Kérem tekintse meg, és ebből, a munkásságomat is, talán jobban megismerheti...

  xyz... xyz... xyz... xyz... xyz...

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 • KÜLÖNFÉLE KÖNYVEKET. IRODALMAKAT KERESEK AKÁR MÉG LEHASZNÁLT ÁLLAPOTBAN IS, AZONBAN CSAK OLCSÓN, VAGY JELKÉPES ÁRON... (értesítési cím az interneten, istvanrevesz@citromail.hu)
  2011-08-27 09:57:37

  ~   ÷   ~

  Dr. EBEN ALEXANDER

  A

  MENYORSZÁG

  LÉTEZIK

  ~   ÷   ~

  Szerkesztő: Juhász Antal

  Társszerkesztő: Ilia MIhály

  TÁPÉ

  története és néprajza

  ~   ÷   ~

  A READER´S DIGESTkiadó által megjelentetett, alábbi könyveket keresem, de csak jelképes, vagy nagyon olcsó árakon, ugyanis igen szerény a nyugdíj juttatásom összege, amúgy meg ezekre az irodalmakra  nagy szükségem volna vagy így, vagy úgy...

  ~ ÷ ~

  Az állapot nem érdekes, csak olvasható legyen és hiánytalan...

  Ime, a könyvek cimei:

   


  TITKOK A VILÁG

  LEGKÜLÖNLEGESEBB

  HELYEIRŐL

  ~ ÷ ~

  ÖTLETEK, JÓ TANÁCSOK, MEGOLDÁSOK BÁRMIRE

  (Gyakorlati tudnivalók A - tól Z - ig)

  ~ ÷ ~

  TERMÉSZETES GYÓGYMÓDOK

  a mindennapi gyakorlatban

  ~ ÷ ~

  MASSZÁZS

  és aromaterápia

  ~ ÷ ~

  500

  energiatakarékos

  ötlet

  ~ ÷ ~

  SALÁTÁK NAGYKÖNYVE

  ~ ÷ ~

  MINDENNAPI TÁRGYAK

  NEM MINDENNAPI SZEREPBEN

  ~ ÷ ~

  A TERMÉSZET MEGFEJTETT TITKAI

  (Földünk csodálatos élővilága)

  ~ ÷ ~

  MEGHÖKKENTŐ TÖRTÉNETEK RÉGMÚLT IDŐKBŐL

  (Különös esetek az emberiség 5000 éves múltjából)

  ~ ÷ ~

  TÉNYEK TÁRHÁZA

  (Nagyító alatt az egész világ)

  ~ ÷ ~

  GYÓGYÍTSUNK MÁSKÉPPEN !

  ~ ÷ ~

  MINDENNAPI MINDENTUDÓ

  (Gyakorlati gondok, egyszerű trükkök, ötletes megoldások)

  ~ ÷ ~

  AZ ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉG KÉPES SZÓTÁRA

  ~ ÷ ~

  A KÖZÉPKORTÓL NAPJAINKIG

  (Családi tudáspróba)

  ~ ÷ ~

  VILÁG ATLASZ

  ~ ÷ ~

  LENYŰGÖZŐ BOLYGÓNK A FÖLD

  ~ ÷ ~

  ELHALLGATOTT TANÁCSOK

  ~ ÷ ~

  ÁRT VAGY HASZNÁL

  ~ ÷ ~

  A FÖLD CSODÁLATOS TÖRTÉNETE

  (Az ősrobbanástól az emberig)

  ~ ÷ ~

  VILÁGTÖRTÉNELMI ENCIKLOPÉDIA

  (Személyek, dátumok, események)

  ~ ÷ ~

  FINOM FOGÁSOK FÉL ÓRA ALATT

  ~ ÷ ~

  VITAMINOK, GYÓGYNÖVÉNYEK ÁSVÁNYI ANYAGOK

  (Táplálkozási kalauz A - től Z - ig)

  ~ ÷ ~

  Ezeken kívül, még a további könyveket is keresem...

  ~   ÷   ~

   

  Sz.Simon Gábor

  Nagy vizek krónikája

   

  ~   ÷   ~

   

  A

  DOLGOZÓ NŐ

  OTTHON

   (Táncsics Könyvkiadó.)

  ~   ÷   ~

  VÍZÜGYI

  TÖRTÉNETI

  FÜZETEK

  A

  SZEGEDI ÁRVÍZ

  1879

   

   

  ~   ÷   ~

   

  (Gesta könyvkiadó)

  Száz rejtély a magyar történelemből 1., 2.,

   

  ~   ÷   ~

   

  Horváth Andrea

  AZ ASZTROLÓGIA KÉZIKÖNYVE

   

  ~   ÷   ~

   

  Leight Toselli

  SMINK

   

   

  ~   ÷   ~

   

  Brenda Rosen

  Elveszett városok atlasza

   

  ~   ÷   ~

   

  Joe Vitale

  Hoponoponó

   

  ~ ÷ ~

  Grész Leó

  A SZIKRAINDUKTOR

  (A ruhmkorff-féle szikrainduktort

  mint taneszközt keresem vételre

  kísérletezés céljából, hibásan is.)

  ~ ÷ ~

  Adolf - W.Sommer:

  PASSZÍVHÁZAK

  (Passzívházak Mindenkinek kft. 2010.)

  ~   ÷   ~

  Komlós Ferenc és szerzőtársai:

  Hőszivattyús Rendszerek

  Magánkiadás 2009.

  ~ ÷ ~

   


  Nagy Péter

  ANGOL - MAGYAR

  BANK ÉS TŐZSDESZÓTÁR

   

  ~   ÷   ~

  Dr. Lomnici Zoltán

  AZ ALAPÍTVÁNYOK ÉS A KÖZALAPÍTVÁNYOK

  ~ ÷ ~

  Szerző: Dr. Bognár Piroska

  Lektor: Dr. Lomnici Zoltán

  A NONPROFIT társaságok

  ~ ÷ ~

  BEETHOVEN   ALBUM   I.

  ZONGORÁRA

  FÜR KLAVIER - FOR PIANO

  (Editio Musica Budapest)

  ~ ÷ ~

  KALANDOZÁSOK A TITKOK BIRODALMÁBAN

  ~   ÷   ~

  Dr. Deák Sándor

  GYÓGYÍTÁS FÉNY TERÁPIÁVAL

  ~ ÷ ~

  Jack Meadows (Helikon kiadó)

  A TUDOMÁNY CSODÁLATOS VILÁGA

  ~ ÷ ~

  Roger Penrose

  Stephen Hawking

  A NAGY, A KICSI

  ÉS AZ

  EMBERI ELME

  ~ ÷ ~

  Stephen Hawking

  Roger Penrose

  A TÉR ÉS AZ IDŐ TERMÉSZETE

  ~ ÷ ~

  T. HARV EKER

  A MILLIOMOS ELME TITKAI

  ~ ÷ ~

  ALBERTO SILIOTTI

  KIRÁLYOK VÖLGYE

  ~ ÷ ~

  HETVEN CSODA SZERTE A VILÁGBAN

  ATHENAEUM 2000 KIADÓ

  ~ ÷ ~

  JACK MEADOWS

  A TUDOMÁNY CSODÁLATOS VILÁGA

  HELIKON KIADÓ

  ~ ÷ ~

  Tóth Csaba:

  Álomlovasok

  (A nyugati értékesítés iskolái)

  ~ ÷ ~

  Hugh Pigott:

  A SZÉLTURBINA KÉSZÍTÉS KÉZIKÖNYVE

  ~ ÷ ~


  Ferenczi Ödön:

  ÁRAMTERMELÉS NAP ÉS SZÉLENERGIÁBÓL

  (Cser kiadó)

  ~ ÷ ~

  Bohdan Kfisa

  A LEGSZEBB VIRÁGOS NÖVÉNYEK

  (ÚJ EX LIBRIS)

  ~ ÷ ~

  GYÓGY - ÍR

  A Délmagyarország és a Délvilág nagy egészségkönyve

  ~ ÷ ~

  MÉGIS VAN MAGYARÁZAT?

  a PARANORMÁLIS JELENSÉGEK TITKAI

  ~ ÷ ~

  Paul Schmidt:

  RÚNAMÁGIA

  ~ ÷ ~

  Magyar László

  AZ ÓRÁS

  ~ ÷ ~

  Vályi ödön

  ÓRÁS SZAKMAI ISMERETEK

  ~ ÷ ~

  Cathy Hopkins

  AROMA-

  TERÁPIA

  ~   ÷   ~

   

  !!!

   

  ERIC CHALINE:

  (Kossuth könyvkiadó)

  Ötven állat, amely megváltoztatta a

  történelmet

   

  !!!

   

  ~   ÷   ~

  MARIA TREBEN:

  GYÓGYFÜVEK ISTEN KERTJÉBŐL

  &

  EGÉSZSÉG ISTEN PATIKÁJÁBÓL

  &

  LÉGÚTI BETEGSÉGEK

  &

  EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS

  GYÓGYNÖVÉNYEKKEL

  &

  BŐRBETEGSÉGEK

  &

  GYERMEK BETEGSÉGEK

  &

  STRESSZ A MINDENNAPOKBAN

  &

  NŐI BETEGSÉGEK

  ~   ÷   ~

  H. Mészáros Erzsébet

  TERMESZTHETŐ GYÓGYNÖVÉNYEK

    ~   ÷   ~

  ELO

  SZABÁS VARRÁS TANFOLYAM

  1, 2, - 3, 4, STB Leckék

  ~ ÷ ~

  David Gibbons

  A HIT ÉS A VALLÁS VILÁGA

  ~ ÷ ~

  James Harpur      Jennifer Westwood

  LEGENDÁK FÖLDJÉN

  ~ ÷ ~

   

  !!!

  Szabó Károly


  A MÉHÉSZ MŰHELYÉBEN

  !!!

   

  ~ ÷ ~

  Báró Ambrózi Béla

  MÉH

  ~ ÷ ~

  Figyelem, figyelem, méhészek! VARFÜST méhészeti gyógyszer és vegyszer füstölő készülék megrendelés, és vásárlási lehetőség nálam!
  2011-07-02 12:56:23

  Figyelem, akik méhészkednek!


  Megrendelhető, megvásárolható a gyártótól, azaz nálam, akár itt az interneten keresztül is a méhészeti gyógyszer, és vegyszerfüstölő VARFÜST készülék.

  A készülék működési leírása, kezelési útmutatója, honlapomról is itt letölthető.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • istvanrevesz, azaz RÉVÉSZ ISTVÁN Hírei ~~~~~ÖNNEK KEDVES OLVASÓM ...~~~~~ Megtörtént a Duna Keringője zenemű zongoraszólamos hangszerelése...
  2011-06-27 12:49:28

  FIGYELEM, FIGYELEM, FIGYELEM

  A Duna Keringője zenemű zongoraszólamos hangszerelt példánya a szerzőtől elkészült.

  Akit érdekel, a zenemű partitúrája, és a zongoraszólamos hangzó anyaga, a mű szerzője szívesen elküldi.

  Folyamatba tette a nagyzenekari szimfónia, kamara zenekari, és az önálló fúvós változat elkészítését is.

  Amennyiben a szimfónia, vagy a fúvós változat elkészítésében valaki szeretne közreműködni, esetleg bármi módon segíteni, jelentkezhet bátran.

  Megígérem, biztosan nem utasítom vissza a jelentkezését és a segítségét.

  Üdvözlettel Révész István

  Akár, még egyedi, kreativ változatok is elkészíthetők...


  ----------------------------------------------------------------------- • istvanrevesz, azaz RÉVÉSZ ISTVÁN Hírei Önnek kedves olvasóm ...
  2011-06-26 12:43:44

  FIGYELEM!

  A  Duna Keringője c. videóm megtekinthető, zenéje meghallgatható az interneten.

   

  http://www.magyarvagyok.com/videok/1-Zene/45876-DUNA-DUNA-KERINGOJE-Revesz-Istvan.html

   

  http://www.youtube.com/watch?v=0NyU-4Zz2qM

   

  http://www.zeneszbazis.hu/video/duna-keringoje-szerzo-revesz

   

   

  Bárki 1-től 5 pontig, véleményezheti azt is, hogy tetszik e vagy sem...

  (az 5 pont a legjobban tetszést jelenti)

Szavazás

Kinek tetszik a Duna Keringője videóm, és a zenéje? Ha tetszik, nyomja a jelzőgombot...
1.) Ha tetszik a videó, <<<jelzőgomb
2.) Ha tetszik a zene, <<<jelzőgomb
Asztali nézet